Zwroty i reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o którym mowa w art. 27 Ustawy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Jeżeli Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Serwisu spełnia jeden z warunków określonych powyżej, w szczególności jeśli Zamówienie obejmuje produkty o cechach wskazanych w pkt 3 lub 4, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Konsument, składając oświadczenie o odstąpieniu do Umowy Sprzedaży, może skorzystać ze wzoru dostępnego
>> TUTAJ<<. Skorzystanie przez Konsumenta ze wzoru wskazanego powyżej nie jest obowiązkowe.

Zgodnie z art. 35 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się zgodnie z faktycznym zakresem wykorzystanych świadczeń z ewentualnym uwzględnieniem korekt naliczonych rabatów i zniżek, odpowiednio do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

 

REKLAMACJE

 

 1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Klient może złożyć reklamację dotyczącą Usług określonych w Regulaminie, jak również wad przedmiotu Umowy Sprzedaży.
 2. Reklamację należy zgłaszać na adres e-mail sklepik@mihiderka.pl albo pocztą lub kurierem na adres :
  MKC FOOD BLB SP. Z O. O.
  ul. Bernardyńska1
  41-902 Bytom
  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres email, opis sprawy a w przypadku reklamacji dotyczącej Umowy Sprzedaży, dowód zawarcia Umowy.
 3. Z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 4. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Klientom przedmiotu Umowy Sprzedaży bez wad. Usługodawca ponosi względem Klienta będącego Konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy Sprzedaży wobec Klientów niebędących Konsumentami.
 6. Odpowiedź na reklamację dotyczącą wad przedmiotu Umowy Sprzedaży zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl