Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „sklep.mihiderka.pl”


  

§1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostaną poniższe pojęcia pisane wielką literą należy przez nie rozumieć:

 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Produkt – Produkt, o którym informacje są prezentowane w Serwisie i który może być przedmiotem Zamówienia Klienta;
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 • Dostawca Usług Płatniczych - dostawca usług płatniczych (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych) umożliwiających opłacenie Zamówienia. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Serwisu lub składająca Zamówienie; ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Konsumencie dotyczy to także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .
 • Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, umożliwiające korzystanie z ich funkcjonalności, w tym składanie Zamówień;
 • Producent - producent Serwisu spółka SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, nr KRS:0000395171;
 • Przerwa – czasowe zaprzestanie pracy Serwisu (w tym jego poszczególnych podstron lub funkcji), które będzie potrzebne ze względów technicznych, np. w związku z prowadzonymi konserwacjami, modyfikacjami lub naprawami Serwisu;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem URL: mihiderka.pl
 • Siła Wyższa – jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Usługodawca i Klient nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec, obejmujące między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Produktu objętego Zamówieniem, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
 • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta przy wykorzystaniu Serwisu , wymienione w § 3 Regulaminu;
 • Usługodawca - MKC FOOD BLB SP. Z O. O. z siedzibą w Bytomiu, ul. Bernardyńska 1, 41-902 Bytom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839586, NIP: 6263038397, REGON: 386023387, kapitał zakładowy 5.000,00 zł,
 • Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • Zamówienie Produkty wybrane przez Klienta, jako przedmiot oferty złożonej za pośrednictwem Serwisu.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w szczególności zasady funkcjonowania Serwisu, sposób i warunki składania Zamówień, zawierania umów, dokonywania płatności za Zamówienia, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia oraz zasady składania reklamacji.
 2. Dane Usługodawcy:
 1. Adres do korespondencji/adres do reklamacji:
  MKC FOOD BLB SP. Z O. O. z siedzibą w Bytomiu, ul. Bernardyńska 1, 41-902 Bytom
 2. Dane do bieżącego kontaktu z Usługodawcą:
  nr tel.: 607 378 585; kontakt telefoniczny jest możliwy w dniach roboczych, w godzinach 07:00-16:00 oraz mail sklepik@mihiderka.pl
 3. Konto bankowe Usługodawcy: 66 1050 1243 1000 0090 8098 1146  

§3. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów następujące Usługi za pośrednictwem Serwisu:
 1. udostępnianie na żądanie Klienta treści Serwisu, w tym informacji o dostępnych Produktach oraz zaproszeń do składania ofert, o których mowa w § 6 Regulaminu;
 2. założenie Konta na zasadach określonych w § 5 Regulaminu;
 3. składanie Zamówień na zasadach określonych w § 7 Regulaminu;
 1. Poza usługami, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadkach wskazanych w Regulaminie możliwe jest zawarcie Umów Sprzedaży.
 2. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 świadczone są nieodpłatnie, z tym że zawarcie Umowy Sprzedaży wskutek złożenia Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny za Zamówienie przez Klienta.
 3. Korzystanie z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 nie wymaga składania Zamówienia. Umowa o świadczenie Usług, o których mowa w poprzednim zdaniu pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia przeglądania treści Serwisu przez Klienta, a wygasa z chwilą zaprzestania korzystania z Usług.
 4. Klient może korzystać z Usług w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 Regulaminu. Zamówienia są przyjmowane i realizowane w terminach określonych w § 8 Regulaminu.
 5. Usługodawca świadczy Usługi i zawiera umowy, w tym Umowy Sprzedaży w języku polskim.

 

§4. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

W celu korzystania z Serwisu Klient powinien dysponować następującym wyposażeniem:

 • Komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) połączone z Internetem i posiadające oprogramowanie umożliwiające dostęp do Serwisu;
 • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies;
 • aktywne konto poczty elektronicznej.
 1. Usługodawca ma prawo do wprowadzenia Przerwy. O planowanej Przerwie, która może wpłynąć na normalne korzystanie z Serwisu, Usługodawca poinformuje Klienta przez zamieszczenie informacji o planowanej Przerwie w Serwisie.
 2. W sytuacji awarii Serwisu Usługodawca dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia jego funkcjonalności.

 

§5. KONTO

 1. Konto można utworzyć:
 • za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie; po wypełnieniu danych wymaganych do rejestracji oraz złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxa o treści „Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść”.; Klient potwierdza rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany w wiadomości na skrzynkę e-mail. Założenie Konta możliwe jest w każdym czasie.
 1. Usługodawca dołoży starań, aby Konto zostało utworzone niezwłocznie po złożeniu żądania jego utworzenia.
 2. Założenie Konta dokonywane jest jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie danych wskazanych w trakcie rejestracji Konta.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta podanych przy zakładaniu Konta, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 4. W przypadku podania nieprawdziwych danych Usługodawca ma prawo odmówić założenia Konta, powiadamiając o tym Klienta.
 5. . Login i hasło mają charakter poufny. Klient odpowiada za szkody spowodowane ujawnieniem swojego loginu i hasła osobom trzecim.
 6. Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
 7. Umowa o prowadzenie Konta zawarta jest na czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do zamknięcia swojego Konta w każdym czasie poprzez skierowanie żądania zamknięcia Konta na adres: info@mihiderka.pl. Wraz z zamknięciem Konta ulega rozwiązaniu umowa o świadczenie usług w zakresie prowadzenia Konta.

 

§6. OFERTA

 1. Produkty prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu, na warunkach podanych w Regulaminie oraz w Serwisie.
 3. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu udostępnia informacje o Produktach w szczególności mogą być to informacje o składnikach i ich właściwościach, w tym wartości odżywczej, sposobie ich przechowywania, okresie przydatności do spożycia.
 4. Z uwagi na to, że usługa dotyczy produktów spożywczych, po ich dostarczeniu powinny być one przechowywane w odpowiednich warunkach, zgodnie z pouczeniami zamieszczonymi na opakowaniach.
 5. Usługodawca nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Klienta dotyczące odżywiania, które Klient powinien skonsultować ze swoim lekarzem lub dietetykiem. Usługodawca informuje, że Produkty nie są tworzone na indywidualne zamówienie Klienta, w związku z czym mogą nie uwzględniać jego uwarunkowań zdrowotnych. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za dostosowanie diety do jego potrzeb i przeciwskazań zdrowotnych.

 

§7. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia mogą być składane przez Klientów posiadających Konto, jak również przez Klientów nieposiadających Konta.
 2. Złożenie Zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu, a także wyrażeniem zgody na kontakt Usługodawcy z Klientem w związku ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy Sprzedaży.
 3. Złożenie Zamówienia wymaga podania następujących danych:
  • wybór Produktów ;
  • wybór sposobu dostawy;
  • imię i nazwisko;
  • telefon;
  • e-mail;
  • nazwa firmy oraz NIP (w przypadku firmy);
  • dane do faktury (opcjonalnie);
  • adres dostawy;
  • dodatkowe informacje np. o sposobie dostawy (klatka, piętro, kod do klatki, kod do bramy, miejsce dostawy, etc.)
  • metoda płatności.
 4. Zamówienia mogą być składane na jeden z następujących sposobów:
 • za pośrednictwem Serwisu;
 • przez kontakt mailowy lub telefoniczny z Usługodawcą zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu.
 1. Składanie Zamówień jest możliwe w następujących terminach:
 • za pośrednictwem Serwisu - w każdym czasie;

  Przyjmowanie i realizacja Zamówień odbywają się na zasadach i w terminach określonych w § 8 Regulaminu.
 1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia Zamówienia na przypisany do Konta lub wskazany przy składaniu Zamówienia (w przypadku Klientów nieposiadających Konta) adres e-mail i/lub numer telefonu.
 2. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamówienia np. w drodze kontaktu telefonicznego z Klientem.
 4. W przypadku, gdy Usługodawca w terminie 2 dni nie potwierdzi przyjęcia zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte Zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.

 

§8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia będą realizowane na obszarze Polski.
 2. Usługodawca może zlecić dostarczenie zamówienia zewnętrznej firmie. Proces realizacji usługi jest zależny od adresu dostawy.
 3. Zamówienia będą dostarczane w terminie do 14 dni.
 4. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;
  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
 6. Czas realizacji Zamówienia jest podawany orientacyjnie i może on ulec zmianie w związku z realizacją innych Zamówień, kolejnością realizacji Zamówień lub utrudnieniami w komunikacji drogowej.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, w szczególności z powodu wyczerpania składników wchodzących w skład zamówionego Produktu lub złożenia Zamówienia z dostawą na adres poza obsługiwanym obszarem, Usługodawca poinformuje o tym Klienta telefonicznie lub mailowo. W sytuacji, o której mowa w poprzednim zdaniu Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dokonania rozliczenia.
 8. Przy składaniu Zamówienia Klient może dookreślić sposób jego odbioru, z tym zastrzeżeniem, iż niezależnie od wybranej formy – w przypadku realizacji usługi dostarczenia zamówienia przez zewnętrzną firmę – ostateczny wybór tego sposobu należy do tejże firmy.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia z powodu błędnie podanego adresu dostawy przez Klienta. Nieodebranie Zamówienia przez Klienta (lub upoważnioną przez niego osobę) w miejscu i terminie określonym w Zamówieniu, nie zwalnia Klienta z obowiązku dokonania zapłaty za Zamówienie.
 10. W przypadku wyboru opcji dostawy polegającej na pozostawieniu przedmiotu Zamówienia we wskazanym przez Klienta miejscu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmiot Zamówienia od momentu pozostawienia go w miejscu wskazanym przez Klienta, w szczególności za jego kradzież lub zniszczenie. Pozostawienie przedmiotu Zamówienia w miejscu wskazanym przez Klienta odbywa się każdorazowo na odpowiedzialność Klienta.
 11. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wskazanie bezpiecznego miejsca pozostawienia zamówienia oraz kompletność i prawidłowość danych podanych w zamówieniu, ze szczególnym uwzględnieniem kompletności adresu oraz kodu do bramofonu/domofonu, opisu sytuacyjnego, itp. bez których prawidłowa realizacja Zamówienia będzie niemożliwa lub utrudniona.

 

§9. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo do zmiany Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Zmiana Zamówienia może dotyczyć następujących parametrów Zamówienia:
 • Adresu i sposobu dostawy o ile taka funkcja będzie w danym momencie udostępniona w Serwisie,
 1. Dyspozycja zmiany Zamówienia może być złożona przez kontakt mailowy lub telefoniczny z Usługodawcą zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu.
  Realizacja dyspozycji zmiany adresu i sposobu dostawy jest uzależniona od dostępności danej możliwości w Serwisie.
  Realizacja dyspozycji anulowania dostawy lub dokonania innych zmian w Zamówieniu jest uzależniona od dostępności Produktów.
 1. Zmiana Zamówienia może wiązać się ze zmianą ceny lub kosztów dostawy. Klient zostanie poinformowany w tym przedmiocie przez Usługodawcę. W przypadku wzrostu ceny w wyniku dokonania zmiany Klient obowiązany jest do dopłacenia różnicy zgodnie z metodą płatności wybraną przy złożeniu Zamówienia, chyba że Strony ustalą inną formę. W przypadku, gdy po zmianie cena będzie niższa niż pierwotnie ustalona, Usługodawca niezwłocznie zwróci nadpłatę Klientowi zgodnie z metodą płatności wybraną przy złożeniu Zamówienia, chyba że Strony ustalą inną formę.

 

§10. CENY, KOSZTY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny zamieszczane w Serwisie zawierają podatek VAT (ceny brutto) i podawane są w złotych polskich.
 2. Koszt dostawy Zamówienia może się różnić w zależności od wyboru miejscowości wskazanych w § 8 ust. 1 Regulaminu. Ewentualny dodatkowy koszt dostawy jest wyszczególniony w Serwisie dla każdej miejscowości na liście wyboru oraz w podsumowaniu Zamówienia. Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta.
 3. Klient ma możliwość wyboru formy płatności za Zamówienie spośród opcji dostępnych w danym momencie w Serwisie.
 4. Klient może uzyskać rabat za złożenie Zamówienia zgodnie z warunkami wyświetlanymi w Serwisie.
 5. Klient składając Zamówienie jednocześnie żąda wystawienia faktury imiennej. Faktura ta zostanie przesłana Klientowi na podany przez niego adres email.
 6. Na żądanie Klienta, Usługodawca udostępni mu zdjęcie odpowiedniego paragonu fiskalnego, na podstawie którego została wystawiona faktura imienna. Klient może także odebrać paragon w siedzibie Usługodawcy.
 7. Do faktur VAT wystawionych dla przedsiębiorców – paragonów nie wystawia się.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta, Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.
 2. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 3. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o którym mowa w art. 27 Ustawy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. Jeżeli Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Serwisu spełnia jeden z warunków określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, w szczególności jeśli Zamówienie obejmuje produkty o cechach wskazanych w pkt 3 lub 4 ust. 3, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Konsument, składając oświadczenie o odstąpieniu do Umowy Sprzedaży, może skorzystać ze wzoru dostępnego
  >> TUTAJ<<. Skorzystanie przez Konsumenta ze wzoru wskazanego powyżej nie jest obowiązkowe.
 3. Zgodnie z art. 35 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się zgodnie z faktycznym zakresem wykorzystanych świadczeń z ewentualnym uwzględnieniem korekt naliczonych rabatów i zniżek, odpowiednio do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

 

§12. REKLAMACJE

 1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Klient może złożyć reklamację dotyczącą Usług określonych w Regulaminie, jak również wad przedmiotu Umowy Sprzedaży.
 2. Reklamację należy zgłaszać na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu albo pocztą lub kurierem na adres Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres email, opis sprawy a w przypadku reklamacji dotyczącej Umowy Sprzedaży, dowód zawarcia Umowy.
 3. Z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 4. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Klientom przedmiotu Umowy Sprzedaży bez wad. Usługodawca ponosi względem Klienta będącego Konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy Sprzedaży wobec Klientów niebędących Konsumentami.
 6. Odpowiedź na reklamację dotyczącą wad przedmiotu Umowy Sprzedaży zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

 

§13. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Konsumentowi, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym Konsument:
 • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 1. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 3. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne, co oznacza, że obie strony muszą wyrazić na niego zgodę.

 

§14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność za świadczenie Usług określonych w Regulaminie ponosi wyłącznie Usługodawca. Serwis został stworzony przez Producenta z należytą starannością, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy posiadanej przez Producenta i przetestowany przy pomocy posiadanych przez niego narzędzi, jednakże Producent nie odpowiada za wadliwe działanie Serwisu jeżeli wynikło ono z zachowania Klienta lub osoby trzeciej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów określonych w Regulaminie, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami o charakterze Siły Wyższej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań z umów określonych w Regulaminie w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Klienta.

 

§15. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem, treścią Regulaminu oraz zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Klientowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych, niezwiązanych z tematyką Serwisu w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści, wulgarnych, nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie czy naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Usługodawcy lub Producenta.
 3. Właścicielem praw własności intelektualnej do Serwisu, w tym praw autorskich jest Producent. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne Serwisu, w szczególności kody HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej, w szczególności z punktu widzenia praw autorskich, które posiada Producent. Udostępnienie lub przekazanie takich materiałów Klientom nie oznacza udzielenia lub przeniesienia praw do tych elementów, chyba, że co innego będzie wynikać z wyraźnego oświadczenia Producenta. .
 4. Właścicielem prezentowanych w Serwisie logotypów, oznaczeń, elementów identyfikacji wizualnej identyfikujących Usługodawcę, a także wszelkich przepisów i informacji dotyczących świadczenia Usług jest Usługodawca. Powyższe dotyczy zwłaszcza wszelkich materiałów i utworów, które będą udostępniane lub przekazywane Klientom w ramach świadczenia Usług. Udostępnienie lub przekazanie takich materiałów Klientom nie oznacza udzielenia lub przeniesienia praw do tych elementów, chyba, że co innego będzie wynikać z wyraźnego oświadczenia Usługodawcy.
 5. Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów lub danych dostępnych w Serwisie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy. Zabronione jest w szczególności pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach i portalach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający interes Usługodawcy lub Producenta.

 

§16. ZAGROŻENIA

 1. Klient, tak jak każdy inny użytkownik Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania z Serwisu w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go aktualizował.
 2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta.
 3. Usługodawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.

 

§17. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem zebranych Danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Zasady polityki prywatności Usługodawcy zamieszczono w odrębnym dokumencie „Polityka Ochrony Prywatności serwisu mihiderka.pl”, znajdującym się pod adresem: Polityka prywatności w stopce Serwisu.
 3. Zasady polityki plików “cookies” Usługodawcy zamieszczono w odrębnym dokumencie „Polityka Plików Cookies serwisu mihiderka.pl”, znajdującym się pod adresem: Polityka Cookies w stopce Serwisu.
 4. Obowiązek informacyjny (na podstawie artykułu 13 RODO) znajduje się pod adresem: Obowiązek informacyjny w stopce Serwisu.

 

§18. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku:
 • zmiany warunków technicznych funkcjonowania Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
 • zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do funkcjonowania Serwisu, w tym dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń;
 • wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu;
 • Siły Wyższej;
 • zmian formalnych lub organizacyjnych Usługodawcy mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 1. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie Serwisu oraz przesłanie do Klientów wiadomości e-mail.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia poinformowania o ich wprowadzeniu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, z uwzględnieniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
 3. Klient ma obowiązek stosować się do Regulaminu obowiązującego w czasie, gdy korzysta z Serwisu lub składa Zamówienie.
 4. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

 

§19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. W przypadku uznania, przez właściwy organ lub sąd w drodze prawomocnej decyzji lub orzeczenia, jednego z postanowień Regulaminu za nieważny, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 3. Usługodawca stale i nieodpłatnie udostępnia Regulamin w Serwisie, w tym przed zawarciem Umowy, a także na żądanie Klienta w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Dla celów wykonania Regulaminu oraz Umowy, zastosowanie ma prawo polskie.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 13.04.2021.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl