Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny (na podstawie artykułu 13 RODO) 


Informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest MKC FOOD BLB Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej 1, KRS 0000839586, NIP 6263038397, REGON 386023387 zwana dalej Spółką, operator serwisów internetowych udostępnianych w domenie mihiderka.pl oraz sklep.mihiderka.pl lub innych domenach administrowanych przez MKC FOOD BLB Sp. z o.o.

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy podczas zakładania konta, a także, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa na Mihiderka.pl.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych prosimy napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych pod adres e-mail: sklepik@mihiderka.pl lub na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Mihiderka.pl , ul. Bernardyńska 1, 41-902 Bytom.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Mihiderka.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności w Mihiderka.pl;
 • zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji na Mihiderka.pl;
 • obsługi skierowanych do nas zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:

 • monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Państwa aktywnością na Mihiderka;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Mihiderka lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Państwa aktywności na Mihiderka;
 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Mihiderka, lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności, za odrębną zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczeniowych jeśli są oferowane przy dokonania zakupu w serwisie;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Mihiderka.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Po wyrażeniu na to odrębnej zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe także w innych celach, jak:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych;
 • dostarczanie newsletteru lub notyfikacji „web push”.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody.

Wymóg podania danych osobowych związany jest z zawarciem z Państwem umowy oraz jej wykonaniem (świadczeniem usługi), zakres danych obejmuje:

 • imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 • e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z Mihiderka.pl
 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwe korzystanie z Mihiderka.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne. 

Uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego RODO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: w razie zauważenia, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Z prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, można skorzystać gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,  zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Mihiderka.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Mihiderka robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zrealizowania nabytej przez Państwa usługi, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • postępowań reklamacyjnych,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 5 lat (do końca 5go roku kalendarzowego) od dnia ostatniego logowania lub zakupu.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Mihiderka.pl polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl